<

Co robi� gdy kr�gos�up boli?

Nasze do�wiadczenia pokazuj�, �e o pozytywnym wyniku leczenia decyduje prawid�owo opracowana terapia oraz konsekwencja pacjenta w realizacji zaproponowanego mu programu leczenia. Wychodzimy z za�o�enia, �e aby pacjent w pe�ni realizowa� program, musi rozumie� przyczyn� swojej choroby.

Niestety , wi�kszo�� z nas chcia�oby, �eby w momencie gdy b�l parali�uje wszystkie nasze ruchy, kto� poda� magiczny lek likwiduj�cy cierpienia. Pacjenci , kt�rzy kilkakrotnie do�wiadczali b�lu kr�gos�upa l�d�wiowego wiedz�, �e serie zastrzyk�w przeciwb�lowych pomagaj� tylko na pocz�tku. Nie zawsze prowadz� do wyleczenia, a b�l mo�e utrzymywa� si� nawet kilka miesi�cy, lub d�u�ej. Problem polega na tym, �e w wi�kszo�ci przypadk�w przyczyn� b�lu jest uszkodzenie mechaniczne na tle przeci��enia - tak zwana niewielka destabilizacja segmentu mi�dzykr�gowego: MID (minor intervertebral derangement). Wed�ug definicji jest to izolowany b�l jednego segmentu mi�dzykr�gowego powstaj�cy w wyniku dzia�ania czynnika mechanicznego. Tym czynnikiem mechanicznym jest przeci��enie pojawiaj�ce si� w trakcie zginania kr�gos�upa do przodu. Takie zgi�cia pojawiaj� si� zar�wno w trakcie stania, siedzenia jak i le�enia.

Segment mi�dzykr�gowy sk�ada si� z kr��ka mi�dzykr�gowego (tzw. dysku) oraz dw�ch staw�w mi�dzykr�gowych. B�l powstaje zar�wno w uszkodzonym dysku , jak i �le pracuj�cym stawie mi�dzykr�gowym. Najcz�ciej jednak choroba rozpoczyna si� od uszkodzenia dysku - dok�adnie p�kni�cia pier�cienia w��knistego poddanego przeci��eniom. Czasami MID wynika z zablokowanego stawu mi�dzykr�gowego w nast�pstwie z�ej pracy kr��ka mi�dzykr�gowego z p�kni�tym pier�cieniem w��knistym, kiedy indziej dominuje b�l z podra�nionych zako�cze� nerwowych w rozlegle rozerwanym pier�cieniu w��knistym.

Mamy wi�c do czynienia g��wnie z uszkodzeniem mechanicznym kt�re nale�y leczy� opieraj�c si� na mechanice! Chocia� u�ywa si� sformu�owania „zapalenie korzonk�w”, „zapalenie nerwu kulszowego” choroba niewiele ma wsp�lnego z prawdziwym zapaleniem. Co prawda w mechanizmie tego b�lu bior� udzia� substancje, kt�re pojawiaj� si� r�wnie� w stanach zapalnych, lecz b�l cz�sto ust�puje nagle po mechanicznym odci��eniu uszkodzonego dysku np. w trakcie prawid�owo prowadzonego zabiegu terapeutycznego.

Tak wi�c je�li przyczyn� choroby by�o przeci��enie, logicznym jest, �eby wyeliminowa� przyczyn� nale�y kr�gos�up odci��y�. �adne substancje chemiczne, jakimi s� przecie� leki, nie spowoduj� odci��enia kr�gos�upa.

W momencie gdy pojawiaj� si� silne b�le okolicy l�d�wiowo-krzy�owej, najwa�niejsze jest zlikwidowanie wszelkich obci��e� kr�gos�upa - i to w pozycji fizjologicznej. Nale�y unieruchomi� si� w 100% na kilka dni. Oznacza to bezwzgl�dny re�im ��kowy ze wstawaniem jedynie do toalety. Nie wolno liczy� na to , �e je�li „samo wesz�o , to samo wyjdzie”, nie uda nam si� tego „przechodzi�”. Nie jeste�my niezniszczalni - ka�dy z nas jest zbudowany z tej samej materii. Nale�y jasno powiedzie� - p�kni�cie dysku jest analogiczne ze z�amaniem nogi - dotyczy narz�du ruchu, goi si� tak samo d�ugo, nale�y wprowadzi� bezwzgl�dne unieruchomienie i usztywnienie. ��ko musi by� twarde, sztywne, nie uginaj�ce si� pod ci�arem cia�a. Je�li dysponujemy jedynie mi�kk� wersalk� musimy po�o�y� si� na pod�odze. Ale nie na samym dywanie! Optymalnie, gdy dysponujemy g�bkowym materacem o grubo�ci oko�o 10 cm, je�li nie - pozostaje jedna lub dwie ko�dry. Pod�o�e nie mo�e by� zbyt twarde. Najlepiej le�e� na brzuchu - wtedy kr�gos�up l�d�wiowy ustawia si� w fizjologicznej lordozie, czyli wygi�ciu do przodu. Im wi�cej wytrzymamy na brzuchu, tym lepiej. Je�li �le tolerujemy t� pozycj� mo�na odpocz�� na boku, ale na baczno�� - proste nogi i plecy. Pozycja embrionalna, kt�ra czasami przynosi ulg� i jest preferowana przez pacjent�w - jest bardzo szkodliwa - uniemo�liwia gojenie si� p�kni�cia dysku. W pozycji na plecach pod l�d�wie nale�y pod�o�y� wa�ek o �rednicy oko�o 10cm np. z r�cznika. Takie wst�pne unieruchomienie pozwala uruchomi� procesy regeneracji i gojenia si� uszkodzonego dysku. Nast�pnie nale�y wdro�y� odpowiedni� terapi� manualn� i kinezyterapi�, czyli leczenie ruchem. Chodzi o system odpowiednich �wicze�, kt�re wykonywane wielokrotnie w ci�gu dnia - na pocz�tku nawet co godzin� - b�d� wp�ywa�y na repozycj� wysuni�tego dysku i jego gojenie.

Je�li od pocz�tku wprowadzimy adekwatn� terapi�, zesp� b�lowy mo�e trwa� stosunkowo kr�tko, i wi�cej ju� si� nie powt�rzy�.

Dr nauk med. Mariusz Maliszewski, Specjalista Neurochirurg, Neurotraumatolog

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.