Czy kr�gos�up musi bole�?

B�le kr�gos�upa ju� w XX wieku sta�y si� chorob� nowoczesnej cywilizacji. B�le te cz�sto utrzymuj� si� tygodniami, miesi�cami a nawet latami. Wci�� spotykamy pacjent�w, kt�rzy w czasie wielomiesi�cznych cierpie� byli przekonywani, �e musz� pokocha� sw�j b�l i przyzwyczai� si� do niego.
W oparciu o nasze do�wiadczenia zdecydowanie musimy zaprzeczy� - nie akceptuj swojego b�lu, prawdopodobnie mo�na go usun�� lub co najmniej znacznie zmniejszy�.
Dynamiczny rozw�j technik diagnostycznych w ci�gu ostatnich lat pozwoli� lekarzom i terapeutom zrozumie� szereg nieznanych wcze�niej przyczyn b�l�w kr�gos�upa. Dlatego mo�emy je skutecznie wyeliminowa�. Wi�kszo�� b�l�w kr�gos�upa ma pod�o�e mechaniczne i przeci��eniowe - nie s� to �adne „stany zapalne”. U cz�ci pacjent�w nale�y zastosowa� wi�c adekwatn� terapi� manualn� i kinezyterapi� (czyli leczenie ruchem).
W przypadkach zaawansowanych uszkodze� i zwyrodnie� konieczna mo�e by� jednak interwencja chirurgiczna. Nowoczesna chirurgia kr�gos�upa wykorzystuje ca�y asortyment r�nych implant�w, kt�re stabilizuj� i lecz� chory kr�gos�up niweluj�c wieloletnie b�le, umo�liwiaj�c powr�t do aktywnego �ycia.

Powtarzamy: nie akceptuj b�lu swojego kr�gos�upa! Zaufaj nowoczesnej wiedzy!

Dr nauk med. Mariusz Maliszewski, Specjalista Neurochirurg, Neurotraumatolog
Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.