Dlaczego kr�gos�up boli?

Miliony ludzi ka�dego roku do�wiadcza dramatycznego b�lu kr�gos�upa szyjnego lub l�d�wiowego. B�l ten wy��cza ich z normalnego �ycia na kilka tygodni, a nawet miesi�cy. Niekiedy, niestety, taki ostry pocz�tek jest zapowiedzi� wieloletnich cierpie�.

Przyczyn b�l�w kr�gos�upa jest wiele, ale niemal w 90% przypadk�w podstawow� przyczyn� jest uszkodzenie kr��ka mi�dzykr�gowego potocznie okre�lanego jako dysk.

Kr��ki mi�dzykr�gowe to struktury wyst�puj�ce mi�dzy wszystkimi kr�gami pocz�wszy od drugiego kr�gu szyjnego a� do ostatniego kr�gu l�d�wiowego- ostatni dysk znajduje si� pomi�dzy pi�tym czyli ostatnim kr�giem l�d�wiowym i ko�ci� krzy�ow�. Dyski pe�ni� funkcje amortyzator�w przenosz�cych obci��enia i umo�liwiaj�cych niewielkie ruchy poszczeg�lnych kr�g�w sk�adaj�ce si� na ruch ca�ego kr�gos�upa . Dzi�ki nim zginamy si� do przodu, na boki, prostujemy si� i odginamy w ty�.

Dysk tworz� dwie struktury - centralnie po�o�one j�dro mia�d�yste zwane te� galaretowatym oraz otaczaj�cy j�dro pier�cie� w��knisty. J�dro pe�ni funkcj� amortyzatora i hydraulicznego „zawiasu”, pier�cie� utrzymuje j�dro w prawid�owym po�o�eniu.

Uszkodzenie dysku nast�puje w wyniku powtarzaj�cych si� przeci��e�. Przeci��enia takie pojawiaj� si� w trakcie zbyt cz�stego przyjmowania pozycji zgi�ciowych, czyli zginania kr�gos�upa szyjnego i l�d�wiowego do przodu. Kr�gos�up szyjny przeci��amy , gdy zbyt d�ugo przebywamy z pochylon� g�ow�, lub bardzo garbi�c si� przesuwamy g�ow� do przodu. W odcinku l�d�wiowym zgi�cie wyst�puje nie tylko gdy pochylamy si� w prz�d np. podnosz�c co� z pod�o�a - r�wnie� , gdy zbyt swobodnie siedzimy na krze�le czy fotelu, albo �pimy w pozycji embrionalnej. Nasz kr�gos�up zosta� skonstruowany tak, �e najlepiej funkcjonuje gdy odcinek szyjny i l�d�wiowy znajduje si� w lekkim przepro�cie w ty�, a nie - w zgi�ciu w prz�d. Dlatego je�li w ci�gu dnia cz�sto si� pochylamy i zginamy, niepoprawnie siedzimy w pracy i w samochodzie, a w nocy �pimy na boku z przygi�tymi do brzucha nogami doprowadzamy do narastaj�cym przeci��e� dysk�w i nast�powego ich uszkodzenia.

Nie trzeba ci�ko fizycznie pracowa�, �eby doprowadzi� do uszkodzenia dysk�w - r�wnie cz�sto na b�le kr�gos�upa skar�� si� nauczyciele i urz�dnicy co g�rnicy. W nast�pstwie ci�g�ych zgi�� j�dro jest wypychane ca�y czas do ty�u i stopniowo rozci�ga i napina pier�cie� w��knisty. Gdy dojdzie do przekroczenia wytrzyma�o�ci pier�cienia zaczyna on p�ka�. Ka�de takie p�kni�cie objawia si� b�lem krzy�a lub karku. To tak zwane „zapalenie korzonk�w” - popularnie znana choroba, kt�ra tak naprawd� nie ma nic wsp�lnego ze stanem zapalnym. Bogato unerwiony pier�cie� w��knisty p�ka co powoduje silne b�le okolicy l�d�wiowej , czy karku. Os�abiony przez rozci�gni�cie i p�kni�cia pier�cie� uwypukla si� pod naporem j�dra galaretowatego w kierunku kana�u kr�gowego gdzie przebiegaj� nerwy. Gdy uwypuklenie jest dostatecznie du�e dochodzi do ucisku nerwu i b�l zaczyna promieniowa� wzd�u� jego przebiegu do po�ladka i nogi albo barku i r�ki. Wtedy m�wimy o rwie kulszowej, udowej albo ramiennej. Popularne jest r�wnie� okre�lenie - „zapalenie nerwu kulszowego”, ale oczywi�cie nie mamy do czynienia tutaj znowu ze stanem zapalnym. Obserwujemy natomiast mechaniczne p�kni�cie obwodowej cz�ci dysku i mechaniczny ucisk na nerw. Ten rzekomy stan zapalny ust�puje natychmiast gdy zlikwidujemy ucisk- czy to drog� manewr�w manualnych czy te� operacyjnie, bez stosowania antybiotyk�w i lek�w przeciwzapalnych.

W tym momencie istotne jest wdro�enie odpowiedniego leczenia, kt�re zlikwiduje ucisk korzenia i doprowadzi do wygojenia si� p�kni�� w pier�cieniu w��knistym.

Dr nauk med. Mariusz Maliszewski, Specjalista Neurochirurg, Neurotraumatolog


Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.