NOWO��: SALUS-TALENT

Fizykoterapia Innowacja w walce z b�lem kr�gos�upa

Oferta zabieg�w fizykoterapeutycznych CTK zosta�a poszerzona o innowacyjn� metod� g��bokiej stymulacji elektromagnetycznej przy wykorzystaniu aparatu SALUS-TALENT.

Jest to pierwsze na rynku urz�dzenie za pomoc� kt�rego mo�na uzyska� indukcj� magnetyczn� rz�du 2,5 tesli przy cz�stotliwo�ci do 50 Hz.

Dzi�ki temu zosta�a stworzona bezpieczna, bezbolesna i bezinwazyjna terapia, kt�rej skuteczno�� potwierdzono w warunkach klinicznych. Cia�o ludzkie jest dobrym przewodnikiem dla pola magnetycznego. W momencie przy�o�enia wysokoenergetycznego pola magnetycznego tkanki organizmu s� stymulowane w miar� penetracji tego pola w g��b organizmu.

Aparat wykorzystuje precyzyjne pole elektromagnetyczne, kt�re przenika warstwy odzie�y, tkanki cia�a oraz ko�ci, oddzia�uj�c na �ci�le wyznaczony obszar w g��bi cia�a - g��boko�� penetracji si�ga do 10cm. Dzi�ki temu mo�emy oddzia�ywa� na miejsca niedost�pne dla innych terapii, np.dla popularnej stymulacji elektrycznej, dzia�aj�cej jedynie powierzchniowo. Stymulacja polem elektromagnetycznym pobudza kom�rki nerwowe, mi�nie oraz naczynia krwiono�ne, wp�ywaj�c korzystnie na ich naturalne procesy regeneracyjne. Zastosowanie leczenia g��bok� stymulacj� elektromagnetyczn� daje bardzo szybkie dzia�anie przeciwb�lowe- cz�sto obserwuje si� wyra�ne zmniejszenie dolegliwo�ci ju� po pierwszym zabiegu.

Metoda ta znajduje zastosowanie w leczeniu takich schorze� jak:
  • schorzenia kr�gos�upa - odcink�w szyjnego, piersiowego i krzy�owo-l�d�wiowego - dyskopatie, rwa kulszowa, rwa barkowa, spondyloza (zmiany zwyrodnieniowe kr�g�w i dysk�w mi�dzykr�gowych), kr�gozmyk
  • ostre i przewlek�e zespo�y b�lowe uk�adu mi�niowego i kostno-stawowego (stany pourazowe,zmiany zwyrodnieniowe staw�w biodrowych i kolanowych, bolesny i zamro�ony bark, �okie� tenisisty i golfisty, zesp� cie�ni nadgarstka, ostroga pi�towa, przeci��enie �ci�gna Achillesa)
  • zaburzenia uk�adu nerwowego
  • rehabilitacja po operacjach kr�gos�upa i ko�czyn
  • rehabilitacja sportowa


Fizykoterapia

Prowadzone zabiegi fizykoterapeutyczne (kliknij aby zobaczy� szczeg�y):Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52
Prosimy dzwoni� w dni powszednie w godzinach 1200 - 1800.

B�dziemy wdzi�czni za informacj�, �e trafili do nas Pa�stwo za po�rednictwem internetu.

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.