Co to jest Osteopatia?

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja

Koncepcja FOI jest terapi�, kt�ra zak�ada istnienie wzajemnych powi�za� mi�dzy wszystkimi stawami w obr�bie ca�ego cia�a. Nieprawid�owe dzia�anie jednego ze staw�w, ma wp�yw na funkcjonowanie wszystkich pozosta�ych. W�wczas w okre�lonym miejscu pojawia si� b�l. Jego przyczyny nale�y szuka� jednak w zupe�nie innym obszarze cia�a. Przedstawiaj�c problem obrazowo: aby zgasi� lamp�, nie kr�cimy �ar�wk�, lecz naciskamy wy��cznik!

Zadaniem terapeuty jest znalezienie u Pa�stwa owego „wy��cznika”, a nast�pnie „zgaszenie” b�lu.


W kt�rym miejscu znajduje si� „wy��cznik”?

„Wy��cznik” eliminuj�cy b�l nigdy nie znajduje si� w miejscu, w kt�rym b�l si� pojawi�. Czasami nawet umiejscowiony jest wr�cz bardzo daleko od niego:
- schorzenie okre�lane „�okciem tenisisty” mo�e powsta� w wyniku dolegliwo�ci w obr�bie kolana
- b�le g�owy powodowane s� cz�sto zmianami w u�o�eniu miednicy

W wielu przypadkach mamy do czynienia z wi�ksz� ilo�ci� „wy��cznik�w”. Nadal jednak s� one ze sob� wzajemnie powi�zane, a do tego tworz� zawsze pewien rodzaj ustalonego mechanizmu.
Mechanizm ten stanowi w�a�nie element, kt�ry nale�y zbada� i podda� terapii.


Diagnoza

Na pocz�tku terapeuta zada Pa�stwu kilka pyta�, B�d� one stanowi� punkt odniesienia, umo�liwiaj�cy okre�lenie, kt�re elementy mechanizmu funkcjonuj� nieprawid�owo. W ramach badania, stanowi�cego kolejny etap post�powania, terapeuta okre�li te miejsca w organizmie, kt�re wykazuj� powi�zania przyczynowe.


Terapia

Pierwsze etap terapii podejmowanej przez terapeut� koncentruje si� zawsze na kr�gos�upie. Jest on bowiem centraln� osi�, wok� kt�rej skupiaj� si� wszystkie wa�ne struktury. Dlatego terapia musi zacz�� si� w�a�nie od kr�gos�upa.

Nie nale�y dziwi� si� zatem, �e o�rodki b�lu nie s� poddawane terapii w pierwszej kolejno�ci.

T�umaczy to ewentualny bark odczuwalnej poprawy po pierwszym etapie leczenia. Dopiero przywr�cenie optymalnej pracy kr�gos�upa, pozwoli terapeucie na stopniowe „zbli�anie si�” do �r�de� b�lu.

Bol�cy staw stanowi w zasadzie ostatnie ogniwo �a�cucha terapeutycznego.

Systematyczne prowadzenie terapii przez terapeut� gwarantuje, w por�wnaniu do innych koncepcji, osi�gni�cie w kr�tkim czasie widocznych rezultat�w.


Na czym w�a�ciwie polega dzia�anie terapeuty?

W ramach terapii terapeuta realizuje 3 r�ne cele:
- koryguje pozycje poszczeg�lnych ko�ci w stosunku do siebie
- koryguje tr�jwymiarowy mechanizm funkcjonowania staw�w
- koryguje napi�cie mi�niowe


Czy istniej� przeciwwsakaznia?

Jednoznaczna odpowied� brzmi: NIE. Techniki terapeutyczne stosowane s� w spos�b ostro�ny i delikatny, co wyklucza ewentualne uszkodzenia cia�a. Pozytywne rezultaty przynosi leczenie takich schorze� jak zwyrodnienie staw�w czy wypadni�cie j�dra galaretowatego. Terapia pozwala na wyeliminowanie wszelkich dolegliwo�ci maj�cych swoje �r�d�a w zaburzeniach funkcjonalnych.


Spodziewane reakcje

- W niekt�rych przypadkach przez okres 1-2 dni, mo�e wyst�powa� „uczucie zakwas�w”.
- Na og� pojawia si� wra�enie „rozlu�nienia”. Nie zawsze b�l ust�puje natychmiast.
- Ust�pienie b�lu nie wyklucza jego ponownego pojawienia si� po up�ywie 2-3 dni. Nie oznacza to jednak, �e terapia jest nieskuteczna.
- R�wnocze�nie ust�pi� mog� inne dolegliwo�ci, w tym problemy ze snem, b�le �o��dka czy zaburzenia trawienia.


W jaki spos�b samemu mo�na wspom�c terapi�?

- Po ka�dym zabiegu terapeutycznym nale�y spacerowa� przez 15 minut.
- W pierwszych 2 dobach nale�y rezygnowa� z uprawiania obci��aj�cych organizm dyscyplin sportowych, takich jak tenis, bieganie czy golf.
- Przez okres 2 dni trzeba unika� ponadto wykonywania innych, forsownych czynno�ci jak d�wiganie b�d� odkurzanie.
- Jak najbardziej wskazane s� natomiast aktywno�ci ruchowe typu spacery oraz Nordic Walking.
- W�a�ciwie dobrane �wiczenia mog� pe�ni� rol� wspomagaj�c�.
Dalsze informacje znajd� Pa�stwo na stronach:

Mgr Renata Sagan, specjalista I� rehabilitacji ruchowej

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.