Mgr JUSTYNA WILCZEK

Justyna Wilczek

Magister fizjoterapii, studentka Osteopathie Schule DeutschlandPrzyjmuje po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej: (32) 615 57 52

WYKSZTA�CENIE

  • �l�ska Akademia Medyczna - Wydzia� Opieki Zdrowotnej, Kierunek Fizjoterapia
  • Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
  • Studentka Akademii Osteopatii w Poznaniu- filia Osteopathie Schule Deutschland

KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE

  • Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenziego (Diagnozowanie i leczenie zespo��w b�lowych kr�gos�upa)
  • Kurs terapii S-E-T
  • Kurs Kinesiotapingu
  • Doskonal�cy Kurs Masa�u

CERTYFIKATY KWALIFIKACJI
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52

B�dziemy wdzi�czni za informacj�, �e trafili do nas Pa�stwo za po�rednictwem internetu.

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.