Dr n. med. MARIUSZ MALISZEWSKI

Mariusz Maliszewski

Specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

przyjmuje:

we wtorki i �rody od 1600
po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej: (32) 615 57 52


Zobacz opinie o tym lekarzu
w serwisie ZnanyLekarz.pl

WYKSZTA�CENIE

 • �l�ska Akademia Medyczna w Katowicach
 • II stopie� specjalizacji z neurochirurgii i neurotraumatologii
 • tytu� doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska pt.: "Zmienno�� unaczynienia t�tniczego rdzenia kr�gowego u cz�owieka" - rozprawa z wyr�nieniem)

PRAKTYKA

 • Katedra i Oddzia� Kliniczny Neurochirurgii �l�skiego Uniwersytetu Medycznego, Wojew�dzki Szpital Specjalistyczny im. �w. Barbary w Sosnowcu
 • Euroklinika w Katowicach-Ligocie
 • Specjalistyczny Gabinet Neurochirurgiczny w Jaworznie

ZAGRANICZNE STA�E, KURSY I SZKOLENIA

 • Mainz (Niemcy) - 1997
 • Little Rock (USA) - 1997
 • Praga (Czechy) - 2003
 • Barcelona (Hiszpania) - 2005
 • Straubing (Niemcy) - 2005
 • Bruksela (Belgia) - 2006, 2007, 2009, 2011, 2013
 • Breda (Holandia) - 2007
 • Austin (USA) - 2007
 • Memphis (USA) � 2007
 • Genewa (Szwajcaria) - 2008
 • Saloniki (Grecja) - 2008
 • Monachium (Niemcy) - 2009
 • Salzburg (Austria) - 2010
 • Portomaso (Malta) - 2010
 • Pary� (Francja) - 2011
 • Bolonia (W�ochy) - 2013
 • Bonn (Niemcy) - 2013

CERTYFIKATY KWALIFIKACJI

SPIS PUBLIKACJI


Wykaz prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych:
 1. Unaczynienie t�tnicze zgrubienia l�d�wiowego i sto�ka rdzeniowego
  Aleksandrowicz Ryszard, Maliszewski Mariusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1985 T.19 nr 3 s. 254-259.
 2. Nietypowy zesp� t�tnic bruzdowo-spoid�owych.
  Szyrocka-Szwed Krystyna, Maliszewski Mariusz, Syc Bo�ena, Macyszyn Gra�yna
  Neurol Neurochir.Pol. 1988 T.22 nr 4 s. 343 - 347.
 3. Podostry krwiak nadtward�wkowy.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Bierzy�ska-Macyszyn Gra�yna, Lech Arkadiusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1991 T.25 nr 6 s.756-761
 4. Ostry, samoistny krwiak nadtward�wkowy odcinka piersiowego kana�u kr�gowego.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Pow�zka Piotr, Wanik Miros�aw
  Neurol.Neurochir.Pol. 1992 T.26 nr 2 s.257-261
 5. T�tniak rozwarstwiaj�cy t�tnicy m�d�kowej tylnej dolnej.
  Kopera Marek, Majchrzak Henryk, �adzi�ski Piotr, Stech Wojciech, Maliszewski Mariusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1992 T.26 nr 6 s.897-901
 6. Przypadek k��bczaka okolicy l�d�wiowej.
  Wanik Miros�aw, Majchrzak Henryk, Bierzy�ska-Macyszyn Gra�yna, Maliszewski Mariusz, �adzi�ski Piotr
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 nr 1 s.127-129.
 7. The aneurysms of the insular segment of the middle cerebral artery.
  �adzi�ski Piotr, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Dragan Tadeusz, Aleksandrowicz Ryszard
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 supl.2: Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurg�w, Krak�w 20-23.06.1992, s.74-80.
 8. The modification of angiographic method of identification of the cortical branches of the middle cerebral artery.
  �adzi�ski Piotr, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Kopera Marek, Aleksandrowicz Ryszard
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 supl.2: Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurg�w, Krak�w 20-23.06.1992, s.299-303.
 9. Obszary naczyniowe rdzenia kr�gowego.
  Maliszewski Mariusz, �adzi�ski Piotr, Aleksandrowicz Ryszard, Majchrzak Henryk
  Neurol.Neurochir.Pol. 1994 T.28 nr 6 s.869-881.
 10. Pozaszpikowa erytropoeza w naczyniakach p�odowych m�d�ku.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, �adzi�ski Piotr, Bierzy�ska-Macyszyn Gra�yna, Lech Arkadiusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1995 T.29 nr 5 s.713-722.
 11. Pogl�dy na etiopatogenez� workowatych t�tniak�w wewn�trzczaszkowych.
  �adzi�ski Piotr, Koper Robert, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk
  Neurol.Neurochir.Pol. 1996 T.30 nr 4 s.649-657.
 12. Dost�p oczodo�owo-jarzmowy i biegunowo-skroniowy do t�tniak�w podzia�u t�tnicy podstawnej.
  Majchrzak Henryk, �adzi�ski Piotr, Maliszewski Mariusz
  Przegl.Lek. 1996 T.53 supl.1: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Krak�w 20-23.06.1996, s.100-102
 13. Wyniki leczenia z�o�liwych glejak�w m�zgu w Oddziale Neurochirurgii w Sosnowcu.
  Maliszewski Mariusz, Kaspera Wojciech, Majchrzak Henryk, St�pie� Tomasz, Idzik Miros�aw
  Przegl.Lek. 1996 T.53 supl.1: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Krak�w 20-23.06.1996, s.239-242
 14. Ocena zmian pr�dko�ci przep�ywu krwi w naczyniach m�zgowych metod� TCD u chorych po zamkni�tych urazach czaszkowo-m�zgowych.
  Autorzy: Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Tomasz St�pie�.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.1997; T.31, nr 3, s.493-507
 15. The accessory anterior cerebral artery : case report and anatomic analysis of vascular anomaly.
  Autorzy: P[iotr] �adzi�ski, M[ariusz] Maliszewski, H[enryk] Majchrzak.
  �r�d�o: Surg.Neurol.1997; Vol.48, No.2, p.171-174

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.328
 16. Zastosowanie przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej do oceny pr�dko�ci �redniej i wsp�czynnika pulsacji w t�tnicach wewn�trzczaszkowych u chorych po �rednio ci�kim i lekkim urazie g�owy.
  Autorzy: W. Kaspera, M[ariusz] Maliszewski, H[enryk] Majchrzak.
  �r�d�o: Med.Praktyczna - Neurotraumatologia1998; Nr 1, s.51-65.

  Punktacja ministerstwa: 3.000
 17. Zastosowanie uszypu�owanego p�ata okostnego w plastyce podstawy do�u przedniego czaszki.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr �adzi�ski, Miros�aw Idzik, Henryk Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.1998; T.32 nr 3, s.563-571.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 18. Leczenie operacyjne guz�w �r�drdzeniowych.
  Autorzy: Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  �r�d�o: W: Problemy Wsp�czesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii. / Red.: S. Nowak, R. �ukiel
  Adres wydawniczy: Pozna� : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Przyjaci� Nauk, 1998
  Opis fizyczny: s.297-303.

  Punktacja ministerstwa: 6.000
 19. Leczenie operacyjne guz�w �r�drdzeniowych - doniesienie wst�pne.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Pawe� Gruenpeter, Marek Nowaczenko, Piotr �adzi�ski.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.1999; T.33 nr 4, s.857-872.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 20. Occlusion of radicular arteries - reasons, consequences and anastomotic substitution pathways.
  Autorzy: M[ariusz] Maliszewski, P[iotr] �adzi�ski, R[yszard] Aleksandrowicz, H[enryk] Majchrzak, G[ra�yna] Bierzy�ska-Macyszyn, J[oanna] Wola�ska-Karut.
  �r�d�o: Spinal Cord1999; Vol.37 No.10, p.710-716.

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.986
  Punktacja ministerstwa: 15.000
 21. Is extramedullary hematopoiesis in cerebellar hemangioblastomas common?
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Gra�yna Bierzy�ska-Macyszyn, Piotr �adzi�ski.
  �r�d�o: Adv.Clin.Exp.Med.2000; Vol.9 No.4 Suppl.1, p.21-24.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 22. Relationship between variability of the dvision and aneurysms of pericallosal artery.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  �r�d�o: Adv.Clin.Exp.Med.2000; Vol.9 No.4 Suppl.1, p.41-46.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 23. Approaches to posterior circulation aneurysms and results of the operations.
  Autorzy: Henryk Majchrzak, Piotr �adzi�ski, Marek Kopera, Mariusz Maliszewski.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 6 supl.6, s.27-34.
  Uwagi: 4th Polish-German Neurosurgical Meeting, Krzy�owa 20-22.10.2000

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 24. Przypadek z�o�onych nieprawid�owo�ci rozwojowych i t�tniaka przedniej cz�ci ko�a t�tniczego m�zgu.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 1, s.177-185.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 25. Zesp� zakotwiczonego rdzenia kr�gowego u doros�ych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 6, sd.1269-1279.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 26. Zewn�trzoponowy naczyniako-w��kniako-t�uszczak kana�u kr�gowego.
  Tytu� angielski: Epidural angiofibrolipoma of the spinal canal.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Gra�yna Bierzy�ska-Macyszyn, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski, Adam Sikora, Joanna Wola�ska-Karut.
  �r�d�o: Chir.Pol. / Pol.Surg.2001; T.3 nr 1, s.35-43.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 27. Pr�ba zastosowania b�ony przeciwzrostowej Gore-Tex w operacjach dyskopatii l�d�wiowych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Micha� Tymowski, Pawe� Lelek, Gra�yna Bierzy�ska-Macyszyn, Henryk Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 4, s.271-277.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 28. Samoistna przepuklina rdzenia kr�gowego - rzadka przyczyna zespo�u Brown-Sequarda.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 3, s.215-219.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 29. Wyniki leczenia operacyjnego glejak�w �r�drdzeniowych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 6, s.483-488.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 30. Variability of the division of the cortical branches of the posterior cerebral artery.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Mariusz Maliszewski.
  �r�d�o: Anat.Rec.Part A2005; Vol.282A, No.1, p.74-82

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 1.807
  Punktacja ministerstwa: 32.000
 31. Stabilizacja szyjno-potyliczna w chirurgicznym leczeniu patologii pogranicza czaszkowo-kr�gos�upowego.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2005; T.39 nr 3, s.188-194.

  Punktacja ministerstwa: 9.000
 32. Leczenie operacyjne guz�w �r�drdzeniowych z zastosowaniem methylprednizolonu - doniesienie wst�pne.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  �r�d�o: Wiad.Lek.2006; T.59 nr 7-8, s.481-485.

  Punktacja ministerstwa: 6.000
 33. Direct and remote outcome after treatment of tumors involving the cavernous sinus and its surroundings.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Wojciech Kaspera, Micha� Tymowski, Piotr Adamczyk.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2008; T.42, nr 5, s.402-415.

  Punktacja ministerstwa: 9.000
 34. Dost�p boczny do zatoki jamistej i jej otoczenia - analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zw�okach.
  Tytu� angielski: Lateral approach to the cavernous sinus and its surroundings - analysis of surgical technique based on cadaver simulations.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2008; T.42, nr 5, s.431-440.

  Punktacja ministerstwa: 9.000
 35. Direct and remote outcome after treatment of tumours involving the central skull base with the extended subfrontal approach.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Micha� Tymowski, Piotr Adamczyk.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2009; Vol.43, nr 1, s.22-35

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 36. Dost�p podczo�owy rozszerzony do centralnej cz�ci podstawy czaszki - analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zw�okach.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Mariusz Maliszewski.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2009; Vol.43, nr 1, s.59-70

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 37. Direct and remote outcome after treatment of tumours involving the subtemporal fossa and related structures with the extended subtemporal approach.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak, Cezary Szymczyk, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Adam Maciejewski, Janusz Wierzgo�, Krzysztof Majchrzak, Micha� Tymowski, Piotr Adamczyk.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 2, s.148-158

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 38. Dost�p czo�owo-skroniowo-oczodo��wo-jarzmowy - analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zw�okach.
  Tytu� angielski: Fronto-temporo-orbito-zygomatic approach - analysis of the surgical technique on cadaver simulations.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Micha� Tymowski.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 5, s.492-503

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 39. Dost�p podskroniowy rozszerzony do do�u podskroniowego i jego otoczenia - analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zw�okach.
  Tytu� angielski: Extended subtemporal approach to the subtemporal fossa and related structures - analysis of the surgical technique based on cadaver simulation.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 2, s.159-171

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 40. �luzowiaki i ropniako-�luzowiaki penetruj�ce do jamy czaszki i oczodo�u.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr �adzi�ski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 4: 342�350

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 41. Dost�p do otworu szyjnego i jego otoczenia � analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zw�okach.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 3: 260�274

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 42. Bezpo�rednie i odleg�e wyniki leczenia przyzwojak�w otworu szyjnego z wykorzystaniem r�nych zakres�w dost�pu operacyjnego
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak.
  �r�d�o: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 3: 213�225

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 43. Intracranial subdural hematoma and pneumocephalus after spinal instrumentation of myelodysplastic scoliosis.
  Autorzy: Roman Nowak, Mariusz Maliszewski, Lech Krawczyk
  �r�d�o: Journal of Pediatric Orthopaedics B 2011 Jan;20(1):41-5.

  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.66
 44. Dost�p przezk�ykciowy cz�ciowy � analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zw�okach
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Micha� Tymowski
  �r�d�o: Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 3: 245-256
  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 45. Bezpo�rednie i odleg�e wyniki leczenia oponiak�w przedniej cz�ci pogranicza czaszkowo-szyjnego z wykorzystaniem dost�pu przezk�ykciowego cz�ciowego.
  Autorzy: Piotr �adzi�ski, Henryk Majchrzak, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Micha� Tymowski, Piotr Adamczyk
  �r�d�o: Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 3: 205-215
  Czasopismo umieszczone na Li�cie Filadelfijskiej, wska�nik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja ministerstwa: 13.000Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52
Prosimy dzwoni� w dni powszednie w godzinach 1600 - 1900.

B�dziemy wdzi�czni za informacj�, �e trafili do nas Pa�stwo za po�rednictwem internetu.

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.