Nordic Walking

Mgr Bartosz �apkin,

instruktor Nordic Walking
Przyjmuje po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej:
+48 606 45 76 35,

Nordic Walking to specyficzna technika chodzenia z kijami, kt�ra pozwala zdobywa� kondycj� oraz rozwija� poszczeg�lne grupy mi�ni, zaniedbane w codziennym trybie �ycia.

Treningowi poddawane s� jednocze�nie nogi, biodra jak i ca�a g�rna cz�� cia�a- r�ce, ramiona, obr�cz barkowa, mi�nie klatki piersiowej oraz co istotne ca�y kr�gos�up. Podczas takiego marszu czynnie bierze udzia� oko�o 600 mi�ni naszego cia�a co stanowi 90% ca�ego uk�adu mi�niowego. Uruchomienie ca�ej g�rnej cz�ci tu�owia, zwi�ksza t�tno do poziomu, kt�ry utrzymuje serce i uk�ad kr��enia w dobrej kondycji. Podczas uprawiania Nordic Walking zmienia si� r�wnie� sylwetka �wicz�cego na bardziej wyprostowan�, w skutek napi�cia mi�sni brzucha oraz mi�sni po�ladkowych. Dzi�ki odci��eniu staw�w kr�gos�upa, oraz mi�sni n�g Nornic Walking jest szeroko wykorzystywany jest w procesie rehabilitacji. Stosowany jest w walce z wieloma schorzeniami takimi jak: niewydolno�� uk�adu oddechowego i kr��eniowego, urazy oraz b�le kr�gos�upa, wady postawy, osteoporoza, oty�o�� oraz wiele innych. Dzi�ki prostocie i �atwo�ci, a zarazem bezpiecznej formie rekreacji, umo�liwia udzia� w treningu osobom w r�nym wieku od 10 do 99 lat i w r�nej kondycji fizycznej.

Aby rozpocz�� �wiczenia Nornic Walking nie potrzeba wiele. Poza ch�ci� wyj�cia, ruszenia si� z domu, potrzebne jest jedynie wygodne obuwie dostosowane do warunk�w atmosferycznych i pory roku, ubranie sportowe oraz para kij�w przeznaczona do marszu Nordic Walking. Wa�na jest r�wnie� technika chodzenia, kt�ra pozwoli wykorzysta� wszystkie zalety Nornic Walking. Dlatego pierwsze kroki nale�y stawia� "pod okiem" wykwalifikowanego instruktora.

Je�eli masz prac� siedz�c� , d�ugo przesiadujesz przed komputerem, wsz�dzie doje�d�asz samochodem, wej�cie na drugie pi�tro powoduje zadyszk� - to znak, �e ju� czas na ruch.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52
Prosimy dzwoni� w dni powszednie w godzinach 1400 - 1800.

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.