Co to jest osteopatia?

"Tak jak medycyna dzi�ki dynamicznemu rozwojowi doda�a ludzko�ci lat do �ycia, tak osteopatia za swoje zadanie stawia dodanie �ycia do tych lat."

Osteopatia jest metod� uzdrawiania ca�ego cia�a, kt�rej pocz�tki si�gaj� drugiej po�owy XIX wieku. Jej odkrywc� by� ameryka�ski lekarz i chirurg Andrew Taylor Still (1828-1912). W 1892 za�o�y� on pierwsz� szko�� osteopatii - American School of Osteopathy, w Kirksville w Missouri.
Still zastanawiaj�c si�, dlaczego cz�owiek tak �atwo zapada na choroby, doszed� do wniosku, �e dzieje si� tak na skutek przeci��enia organizmu, prowadz�cego w konsekwencji do zak��ce� w jego funkcjonowaniu. Uzna� ,�e �struktura rz�dzi funkcj�� i to przekonanie pozostaje nadal jedn� z fundamentalnych zasad wsp�czesnej praktyki osteopatycznej. Wed�ug Stilla, do nadmiernego przeci��enia ca�ego organizmu prowadz� napi�cia mi�ni i dyslokacja kr�g�w. Mog� one by� spowodowane wieloma r�nymi czynnikami, takimi jak np. fizyczny uraz, notoryczna z�a postawa cia�a czy destrukcyjne emocje w rodzaju niepokoju i strachu. Still za�o�y�, �e naprawienie uk�adu kostnego odci��y organizm i umo�liwi wszystkim elementom cia�a sprawne funkcjonowanie, tak �e cia�o w konsekwencji uleczy si� samo. Ze wszystkich struktur kostnych, za najwa�niejszy uzna� kr�gos�up.

Osteopatia jest terapi� manualn�, kt�ra poprzez oddzia�ywanie na struktur� cia�a (ko�ci, mi�nie, wi�zad�a i tkank� ��czn�) d��y do u�mierzania b�lu, zwi�kszania zakresu ruch�w i przywr�cenia zdrowia ca�emu organizmowi. Osteopaci twierdz�, �e cz�owiek funkcjonuje jako kompletna ca�o�� systemowa i �e struktura jego cia�a, organy, uk�ady anatomiczne, umys� i emocje s� ze sob� powi�zane i wzajemnie od siebie zale�ne. W konsekwencji problemy dotykaj�ce uk�adu kostno-mi�niowego prowadz� do zaburze� r�wnowagi ca�ego organizmu. Analogicznie, dolegliwo�ci wewn�trzne mog� manifestowa� si� poprzez zaburzenia funkcji struktur kostnych cia�a, pr�buj�cych skompensowa� b�l, dolegliwo�ci czy chorob�. Przyk�adowo, b�l w dolnej cz�ci kr�gos�upa mo�e by� spowodowany niedomaganiami nerek lub schorzeniami ginekologicznymi. Z drugiej strony, dyslokacja dysku mo�e niekorzystnie wp�yn�� na p�cherz moczowy.


Spos�b oddzia�ywania terapii

Poprzez seri� odpowiednich technik manualnych, specjalista osteopatii potrafi zdiagnozowa� i zniwelowa� wiele dolegliwo�ci. Wi�kszo�� technik jest niebolesna i nieagresywna. Techniki czaszkowe, pos�uguj� si� bardzo delikatnym dotykiem, a daj� szczeg�lnie korzystne rezultaty. Manipulacja osteopatyczna ma na celu przywr�cenie biomechanicznej r�wnowagi mi�dzy wszystkimi narz�dami w organizmie ludzkim, poprzez delikatne przesuwanie tkanek w obr�bie cia�a ludzkiego, ze szczeg�lnym uwzgl�dnieniem tkanki ��cznej. Na podkre�lenie zas�uguje tutaj fakt, i� �adnej roli nie odgrywa przy tym wiek pacjenta i czas trwania dolegliwo�ci.


Wskazania do terapii osteopatycznej
  • ostre i przewlek�e zespo�y b�lowe uk�adu kostno- stawowego i kr�gos�upa (np. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, zmiany degeneracyjne du�ych staw�w)
  • funkcjonalne schorzenia uk�adu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego , uk�adu kr��enia i uk�adu oddechowego
  • b�le g�owy u dzieci i doros�ych
  • stany pourazowe i powypadkowe u dzieci i doros�ych
  • urazy oko�oporodowe u dzieci ;zaburzenia rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci
  • zespo�y b�lowe kobiet w ci��y i profilaktyka oko�oporodowa
  • wady postawy
  • zespo�y psychosomatyczne, l�kowe i depresyjne.

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja

Koncepcja FOI jest terapi�, kt�ra zak�ada istnienie wzajemnych powi�za� mi�dzy wszystkimi stawami w obr�bie ca�ego cia�a. Nieprawid�owe dzia�anie jednego ze staw�w, ma wp�yw na funkcjonowanie wszystkich pozosta�ych. W�wczas w okre�lonym miejscu pojawia si� b�l. Jego przyczyny nale�y szuka� jednak w zupe�nie innym obszarze cia�a. Przedstawiaj�c problem obrazowo: aby zgasi� lamp�, nie kr�cimy �ar�wk�, lecz naciskamy wy��cznik!

Zadaniem terapeuty jest znalezienie u Pa�stwa owego „wy��cznika”, a nast�pnie „zgaszenie” b�lu.


W kt�rym miejscu znajduje si� „wy��cznik”?

„Wy��cznik” eliminuj�cy b�l nigdy nie znajduje si� w miejscu, w kt�rym b�l si� pojawi�. Czasami nawet umiejscowiony jest wr�cz bardzo daleko od niego:
- schorzenie okre�lane „�okciem tenisisty” mo�e powsta� w wyniku dolegliwo�ci w obr�bie kolana
- b�le g�owy powodowane s� cz�sto zmianami w u�o�eniu miednicy

W wielu przypadkach mamy do czynienia z wi�ksz� ilo�ci� „wy��cznik�w”. Nadal jednak s� one ze sob� wzajemnie powi�zane, a do tego tworz� zawsze pewien rodzaj ustalonego mechanizmu.
Mechanizm ten stanowi w�a�nie element, kt�ry nale�y zbada� i podda� terapii.


Diagnoza

Na pocz�tku terapeuta zada Pa�stwu kilka pyta�, B�d� one stanowi� punkt odniesienia, umo�liwiaj�cy okre�lenie, kt�re elementy mechanizmu funkcjonuj� nieprawid�owo. W ramach badania, stanowi�cego kolejny etap post�powania, terapeuta okre�li te miejsca w organizmie, kt�re wykazuj� powi�zania przyczynowe.


Terapia

Pierwsze etap terapii podejmowanej przez terapeut� koncentruje si� zawsze na kr�gos�upie. Jest on bowiem centraln� osi�, wok� kt�rej skupiaj� si� wszystkie wa�ne struktury. Dlatego terapia musi zacz�� si� w�a�nie od kr�gos�upa.

Nie nale�y dziwi� si� zatem, �e o�rodki b�lu nie s� poddawane terapii w pierwszej kolejno�ci.

T�umaczy to ewentualny bark odczuwalnej poprawy po pierwszym etapie leczenia. Dopiero przywr�cenie optymalnej pracy kr�gos�upa, pozwoli terapeucie na stopniowe „zbli�anie si�” do �r�de� b�lu.

Bol�cy staw stanowi w zasadzie ostatnie ogniwo �a�cucha terapeutycznego.

Systematyczne prowadzenie terapii przez terapeut� gwarantuje, w por�wnaniu do innych koncepcji, osi�gni�cie w kr�tkim czasie widocznych rezultat�w.


Na czym w�a�ciwie polega dzia�anie terapeuty?

W ramach terapii terapeuta realizuje 3 r�ne cele:
- koryguje pozycje poszczeg�lnych ko�ci w stosunku do siebie
- koryguje tr�jwymiarowy mechanizm funkcjonowania staw�w
- koryguje napi�cie mi�niowe


Czy istniej� przeciwwsakaznia?

Jednoznaczna odpowied� brzmi: NIE. Techniki terapeutyczne stosowane s� w spos�b ostro�ny i delikatny, co wyklucza ewentualne uszkodzenia cia�a. Pozytywne rezultaty przynosi leczenie takich schorze� jak zwyrodnienie staw�w czy wypadni�cie j�dra galaretowatego. Terapia pozwala na wyeliminowanie wszelkich dolegliwo�ci maj�cych swoje �r�d�a w zaburzeniach funkcjonalnych.


Spodziewane reakcje

- W niekt�rych przypadkach przez okres 1-2 dni, mo�e wyst�powa� „uczucie zakwas�w”.
- Na og� pojawia si� wra�enie „rozlu�nienia”. Nie zawsze b�l ust�puje natychmiast.
- Ust�pienie b�lu nie wyklucza jego ponownego pojawienia si� po up�ywie 2-3 dni. Nie oznacza to jednak, �e terapia jest nieskuteczna.
- R�wnocze�nie ust�pi� mog� inne dolegliwo�ci, w tym problemy ze snem, b�le �o��dka czy zaburzenia trawienia.


W jaki spos�b samemu mo�na wspom�c terapi�?

- Po ka�dym zabiegu terapeutycznym nale�y spacerowa� przez 15 minut.
- W pierwszych 2 dobach nale�y rezygnowa� z uprawiania obci��aj�cych organizm dyscyplin sportowych, takich jak tenis, bieganie czy golf.
- Przez okres 2 dni trzeba unika� ponadto wykonywania innych, forsownych czynno�ci jak d�wiganie b�d� odkurzanie.
- Jak najbardziej wskazane s� natomiast aktywno�ci ruchowe typu spacery oraz Nordic Walking.
- W�a�ciwie dobrane �wiczenia mog� pe�ni� rol� wspomagaj�c�.
Dalsze informacje znajd� Pa�stwo na stronach:

Mgr Renata Sagan, specjalista I� rehabilitacji ruchowej

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.