Przezsk�rne metody leczenia dyskopatii

Dr n. med. MARIUSZ MALISZEWSKI

przyjmuje:

w Jaworznie we wtorki i �rody od 1600
po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej.

Nukleoplastyka - nowa, ma�oinwazyjna metoda leczenia dyskopatiiDyskopatia l�d�wiowa, rzadziej szyjna, jest utrapieniem wielu pacjent�w z powodu niezwykle silnych dolegliwo�ci b�lowych kr�gos�upa promieniuj�cych do nogi lub r�ki. Dyskopatia to choroba kr��ka mi�dzykr�gowego (tzw dysku), w kt�rej dochodzi do przemieszczenia cz�ci j�dra galaretowatego, czemu towarzyszy rozci�gni�cie i p�kanie pier�cienia w��knistego. Powstaje przepuklina j�dra galaretowego potocznie okre�lana jako wypadni�cie dysku. Dop�ki j�dro nie wr�ci na swoje miejsce (przepuklina nie wycofa si�) i p�kni�cie pier�cienia w��knistego nie zagoi si� - utrzymuj� si� b�le. Od niedawna dla cz�ci tych pacjent�w powsta�a mo�liwo�� unikni�cia powa�nej operacji kr�gos�upa.T� alternatyw� jest zabieg przezsk�rnego odbarczenia wewn�trznego kr��ka mi�dzykr�gowego metod� nukleoplastyki.

Nasze obserwacje skuteczno�ci nukleoplastyki szyjnej i l�d�wiowej s� niezwykle obiecuj�ce. "Nucleus" - to �aci�skie s�owo oznaczaj�ce "j�dro". Nukleoplastyka jest wi�c zabiegiem plastyki j�dra mia�d�ystego - centralnego elementu kr��ka mi�dzykr�gowego. Zabieg nukleoplastyki jest prze�omem w procesie leczenia - dolegliwo�ci albo ust�puj� ca�kowicie, albo te� - przy prawid�owo prowadzonej dalszej terapii rehabilitacyjnej - stopniowo wycofuj� si�. U 80% pacjent�w obserwujemy dobre, albo bardzo dobre wyniki leczenia.

Sam zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Przed zabiegiem pacjent otrzymuje antybiotyk i �agodny �rodek uspokajaj�cy. W warunkach sali operacyjnej, w pe�ni sterylnie, specjaln� kaniul� pod kontrol� aparatu RTG nak�uwa si� kr��ek mi�dzykr�gowy. Nast�pnie do �rodka kr��ka podaje si� kontrast, �eby sprawdzi�, czy pier�cie� w��knisty nie jest ca�kiem przerwany. Gdy jest przerwany - zabieg nukleoplastyki nie przyniesie oczekiwanych efekt�w, wi�c kaniul� wycofuje si� z dysku i zabiegu nie kontynuuje si�. Gdy pier�cie� ma zachowan� ci�g�o��, do �rodka j�dra mia�d�ystego poprzez kaniul� wprowadza si� specjaln� elektrod� , kt�ra na swoim ko�cu wytwarza �uk plazmowy. Plazma rozbija cz�steczki dysku na cz�steczki wody i dwutlenku w�gla. Proces ten to koblacja. Najwa�niejsze jest to, �e koblacja odbywa si� w temperaturze 40-50 �C - nie dochodzi wi�c do uszkodzenia okolicznych tkanek i powik�a�, jak przy innych tego typu zabiegach. Elektroda jest przesuwana w j�drze mia�d�ystym zwykle w 6 r�nych kierunkach - powstaje 6 kana��w, przez co obj�to�� j�dra mia�d�ystego zmniejsza si� o 10-20%. To wystarcza do znacznego obni�enia ci�nienia wewn�trzdyskowego i umo�liwia wycofywanie si� materia�u j�dra z przepukliny w kierunku centrum dysku. Rozpoczyna si� proces gojenia pier�cienia i kr��ka mi�dzykr�gowego. Teraz odpowiednie post�powanie pacjenta i prawid�owo prowadzona rehabilitacja pozwol�, by w ci�gu 4-6 tygodni chory dysk wygoi� si�.

Powik�ania po zabiegu s� niezwykle rzadkie. Jedynym realnym zagro�eniem jest infekcja kr��ka mi�dzykr�gowego, kt�ra mo�e rozwin�� si� mimo prowadzonej oko�ooperacyjnej antybiotykoterapii i pe�nej sterylno�ci zabiegu.

W razie wyst�pienia stanu zapalnego konieczne b�dzie przeprowadzenie operacyjnego usuni�cia dysku i d�ugotrwa�a antybiotykoterapia. Teoretycznie mo�e r�wnie� doj�� do nak�ucia i uszkodzenia korzenia nerwowego. Nast�pstwem b�d� zaburzenia czucia na podudziu i stopie oraz ewentualne os�abienie ruch�w stopy - najcz�ciej przej�ciowe. Powik�ania te wyst�puj� w u�amku procenta operowanych pacjent�w.

Nale�y na koniec podkre�li�, �e zabieg nie "uzdrawia" w cudowny spos�b chorego dysku. Nie powraca on do stanu jaki by� przed zachorowaniem. Uzyskujemy jedynie pewien stopie� r�wnowagi w okre�lonym stadium zwyrodnienia i "zu�ycia si�" kr��ka mi�dzykr�gowego. Dlatego wa�ne jest, aby�my dok�adnie zrozumieli co by�o przyczyn� uszkodzenia dysku w naszym konkretnym przypadku i starali si� w 100% wyeliminowa� szkodliwe zachowania.

Kolejnym krokiem b�dzie odpowiednio prowadzone leczenie rehabilitacyjne - terapia manualna adekwatna do stanu po nukleoplastyce oraz kinezyterapia - a wi�c leczenie ruchem, bo odpowiednie ruchy kr�gos�upa mog� przyspieszy� wycofywanie si� przepukliny i gojenie chorego dysku. Pe�en zakres takich zabieg�w znajdziecie Pa�stwo w Centrum Terapii Kr�gos�upa.

Zobacz film obrazuj�cy technik� nukleoplastyki


Endoskopowy system Disc-FXMetoda Disc-FX jest po��czeniem trzech r�nych, dotychczas stosowanych metod przezsk�rnego odbarczania dysk�w l�d�wiowych: endoskopowego usuni�cia dysku, nukleoplastyki koblacyjnej oraz IDET.

Zabieg przebiega w trzech etapach- po wprowadzeniu do dysku odpowiedniej kaniuli, jak w metodzie endoskopowej, ma�ymi kleszczykami mechanicznie usuwamy cz�� zwyrodnia�ego j�dra mia�d�ystego w okolicy przepukliny. W drugim etapie do powsta�ej w j�drze jamy wprowadzamy elektrod� TriggerFlex , kt�r� wykonujemy ablacj� dalszych cz�ci j�dra mia�d�ystego. Po wykonaniu odpowiedniego odbarczenia kr��ka elektroda pod kontrol� aparatu RTG jest zaginana w kierunku uszkodzonego pier�cienia, kt�ry nast�pnie koaguluje si� od wewn�trz, jak w metodzie IDET. Miejsce p�kni�cia pier�cienia obkurcza si�, a przepuklina szybciej wycofuje si�. Wprowadzenie endoskopu na ka�dym etapie zabiegu umo�liwia kontrol� adekwatnego odbarczenia dysku.

Disc-FX

Powik�ania po zabiegu s� niezwykle rzadkie. Jedynym realnym zagro�eniem jest infekcja kr��ka mi�dzykr�gowego, kt�ra mo�e rozwin�� si� mimo prowadzonej oko�ooperacyjnej antybiotykoterapii i pe�nej sterylno�ci zabiegu.

W razie wyst�pienia stanu zapalnego konieczne b�dzie przeprowadzenie operacyjnego usuni�cia dysku i d�ugotrwa�a antybiotykoterapia. Teoretycznie mo�e r�wnie� doj�� do nak�ucia i uszkodzenia korzenia nerwowego. Nast�pstwem b�d� zaburzenia czucia na podudziu i stopie oraz ewentualne os�abienie ruch�w stopy - najcz�ciej przej�ciowe. Powik�ania te wyst�puj� w u�amku procenta operowanych pacjent�w.

Nale�y na koniec podkre�li�, �e zabieg nie "uzdrawia" w cudowny spos�b chorego dysku, cho� pacjenci s� zaskoczeni, �e cz�sto bezpo�rednio po zabiegu ust�puj� b�le z r�ki lub nogi. Dysk nie regeneruje si� i nie powraca do stanu jaki by� przed zachorowaniem. Uzyskujemy jedynie pewien stopie� r�wnowagi w okre�lonym stadium zwyrodnienia i "zu�ycia si�" kr��ka mi�dzykr�gowego.

Dlatego kolejnym krokiem b�dzie odpowiednio prowadzone leczenie rehabilitacyjne - terapia manualna adekwatna do stanu po zabiegu przezsk�rnego odbarczenia dysku oraz kinezyterapia - a wi�c leczenie ruchem, bo odpowiednie ruchy kr�gos�upa mog� przyspieszy� wycofywanie si� przepukliny i gojenie chorego dysku. Pe�en zakres takich zabieg�w znajdziecie Pa�stwo w Centrum Terapii Kr�gos�upa w Jaworznie.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52
Prosimy dzwoni� w dni powszednie w godzinach 1600 - 1900.

B�dziemy wdzi�czni za informacj�, �e trafili do nas Pa�stwo za po�rednictwem internetu.

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.