Rehabilitacja

Rehabilitacja

Mgr RENATA SAGAN,
specjalista rehabilitacji ruchowej,
absolwentka Osteopathie Schule Deutschland

Przyjmuje po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej: +48 601 40 42 79

Mgr fizjoterapii Justyna Wilczek,

absolwentka �l�skiej Akademii Medycznej,
dyplomowana terapeutka metod S-E-T, kinezjo taping
Przyjmuje po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej:
+48 508 91 34 54

fizjoterapeuta Bartosz �apkin,

instruktor Nordic Walking
Przyjmuje po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej:
+48 606 45 76 35,

     Jednym z najistotniejszych element�w terapii kr�gos�upa w naszym centrum jest fizjoterapia nadzorowana i prowadzona przez mgr Renat� Sagan - przy wykorzystaniu metod:

  • Osteopatycznych
  • Vertetrac - aparat do trakcji kr�gos�upa l�d�wiowego
  • Celvico 2000 - Wyci�g szyjny dynamiczny
  • Mc Kenziego (diagnostyka i leczenie b�lu kr�gos�upa)
  • F. M. Kaltenborna / Evjentha (terapia manualna narz�d�w ruchu)
  • PNF w neurologii - proprioceptywne torowanie mi�niowe
  • S-E-T /Sling Exercise Therapy/ z u�yciem Therapi Master - �wiczenia wzmacniaj�ce, stabilizacyjne rozci�gaj�ce, relaksacyjne
  • B.R. Mulligan - terapia manualna wspomagana ruchem
  • Medical Taping - stymulacja przezsk�rna nowoczesnymi plastrami uk�adu mi�niowego, krwiono�nego, limfatycznego


Wyci�g l�d�wiowy Vertetrac


Oferta zabieg�w fizjoterapeutycznych prowadzonych w Centrum Terapii Kr�gos�upa zosta�a rozszerzona o wykorzystanie aparatu do trakcji kr�gos�upa l�d�wiowego "Vertetrac" firmy Meditrac. Zapraszamy do obejrzenia filmu obrazuj�cego zasad� dzia�ania aparatu:
Wyci�g szyjny Celvico 2000


Aparat Celvico 2000 to tzw. wyci�g odcinka szyjnego kr�gos�upa. Pozwala na zniesienie ucisku, kt�ry jest cz�st� przyczyn� dotkiwego b�lu w tym obszarze. Dzi�ki temu eliminuje r�wnie� napi�cie mi�niowe oraz zapobiega zw�aniu si� naczy� krwiono�nych. Wyci�g jest skuteczny w leczeniu b�lu szyi spowodowanego przez dyskopati�, zmiany zwyrodnieniowe kr�g�w, ale tak�e urazy sportowe, komunikacyjne, czy cho�by wywo�ane przeci��eniem przy pracy fizycznej. Zasad� dzia�ania aparatu obrazuje film:Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52
Prosimy dzwoni� w dni powszednie w godzinach 1400 - 1800.

B�dziemy wdzi�czni za informacj�, �e trafili do nas Pa�stwo za po�rednictwem internetu.

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.