Terapia schorze� kr�gos�upa

Neurochirurg Mariusz Maliszewski

B�le kr�gos�upa, szczeg�lnie w odcinku l�d�wiowo-krzy�owym, w XX wieku sta�y si� chorob� naszej cywilizacji. Opr�cz okre�lonych koszt�w spo�ecznych i gospodarczych zwi�zanych z absencj� chorobow� i kosztami leczenia, dla zwyk�ego zjadacza chleba istotne jest to, �e u 90% spo�r�d nas przynajmniej raz w �yciu wyst�pi silny zesp� b�lowy kr�gos�upa. Aby ten incydent by� jedyny i trwa� jak najkr�cej konieczne jest, aby trafi� do specjalisty, kt�ry postawi trafn� diagnoz� i od razu wdro�y adekwatne leczenie.

Leczenie oferowane w Centrum Terapii Kr�gos�upa opiera si� na wieloletniej praktyce klinicznej oraz wprowadzaniu najnowszych metod leczenia, dzi�ki udzia�owi terapeut�w w mi�dzynarodowych kursach, konferencjach i �ledzeniu zagranicznych periodyk�w specjalistycznych.

Kompleksowe leczenie jest prowadzone przez dr n. med. Mariusza Maliszewskiego, adiunkta Katedry i Oddzia�u Klinicznego Neurochirurgii �l�skiej Akademii Medycznej w Sosnowcu, specjalizuj�cego si� od wielu lat w dziedzinie leczenia zachowawczego oraz nowoczesnej chirurgii kr�gos�upa i rdzenia kr�gowego.

Jednym z najistotniejszych element�w terapii kr�gos�upa jest terapia manualna z wykorzystaniem technik osteopatycznych prowadzona przez zesp� do�wiadczonych terapeut�w kierowany przez mgr Renat� Sagan.

Opr�cz wizyt terapeutycznych leczenie uzupe�nia kompleksowa fizykoterapia i rehabilitacja ruchowa przeprowadzana przez wykwalifikowany personel rehabilitacyjny.

Rejestracja do dr M.Maliszewskiego pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52
Prosimy dzwoni� w dni powszednie w godzinach 1600 - 1900

Informacji na temat rehabilitacji udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52.
Prosimy dzwoni� w dni powszednie w godzinach 1200 - 1800


Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.