Terapia skolioz metod� FED

Terapia skolioz

Pod nazw� FED system kryje si� nowoczesna metoda oraz urz�dzenie do leczenia skoliozy, kt�re od niedawna dost�pne s� r�wnie� w naszym kraju. Dzi�ki niemu mo�na skorygowa� skrzywienie kr�gos�upa, kt�re, wed�ug statystyk, staje si� najcz�ciej wyst�puj�cym problemem ortopedycznym u dzieci.

T� nowatorsk� metod� opracowa� i stosuje od ponad 20 lat w Barcelonie hiszpa�ski fizjoterapeuta prof. Santosa Sastre Fernandez. Opisa� on, jak za pomoc� fizjoterapii mo�emy korzystnie wp�yn�� na deformacj� kr�gos�upa. Badania przeprowadzone Klinice Rehabilitacji w Barcelonie udowodni�y, �e leczenie skolioz metod� FED mo�e prowadzi� do niemal ca�kowitego wyleczenia, a w grupie ponad o�miuset leczonych dzieci jedynie 3% ostatecznie zosta�o skierowanych do leczenia operacyjnego.

FED to skr�t nazwy urz�dzenia (hiszp. Fijaci�n, Elongaci�n, Desrotaci�n; ang. Fixation, Elongation, Derotation; pol. ustabilizowanie, rozci�gni�cie/wyd�u�enie, odkr�cenie) � jak okre�la j� sam autor: �tr�jwymiarowe ustabilizowanie kr�gos�upa przy jednoczesnym jego wyd�u�eniu i odkr�ceniu�.

Zewn�trzna si�a wytwarzana przez urz�dzenie na �uk skrzywienia skutecznie zmniejszaj� k�t rotacji podczas zabiegu. Powoduje to odbarczenie chrz�stki nasadowej po stronie wkl�s�o�ci i jej wzrost oraz zmian� si�y dzia�aj�cych na chrz�stki neurocentralne, co prowadzi do zahamowania procesu rotacji kr�gu.

Niezmiernie wa�n� rzecz� w uzyskaniu dobrych efekt�w jest program terapeutyczny stosowany i przedstawiany przez prof. S.Sastre Fernandez, kt�ry obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, terapi� manualn� i indywidualne �wiczenia korekcyjne.

Integralnymi cz�ciami metody FED jest specjalistyczne badanie i postawienie w�a�ciwej diagnozy poprzez:

 • protok� badania FED zawieraj�cy kwestionariusz pyta� oraz schemat badania fizykalnego pacjenta;
 • badanie obrazowe RTG (w niekt�rych przypadkach r�wnie� TK i MR) wykonane tak, aby obejmowa�y mo�liwie ca�y kr�gos�up wraz z miednic� i stawami biodrowymi. Dok�adna analiza zdj�� z dokonaniem pomiar�w m.in. k�ta skrzywienia wg Cobba, k�ta rotacji kr�g�w (Rimondii), torsji kr�g�w, oznaczeniem testu Rissera, por�wnaniem staw�w biodrowych i krzy�owo-biodrowych;
 • klasyfikacja oraz okre�lenie procedur terapeutycznych charakterystycznych dla ka�dego przypadku i typu skrzywienia;
 • klasyfikacja pacjenta wg podzia�u Kinga-Moe (5 rodzaj�w skrzywie� kr�gos�upa);
 • dob�r odpowiednich element�w terapii;

Etapy zabiegu metod� FED

Terapia skolioz
Zabieg w aparacie FED
Zabieg metod� FED sk�ada si� z trzech etap�w i trwa 90 minut:
 1. Etap pierwszy: przygotowanie kr�gos�upa do korekcji
  Aby unikn�� ryzyka uraz�w, kr�gos�up, kt�ry ma zosta� poddany dzia�aniu si� korekcyjnych- rozci�ganiu, �ci�ni�ciu, skr�ceniu musi by� do tego odpowiednio przygotowany. Mi�nie po stronie wypuk�o�ci skrzywienia poddajemy stymulacji - poprzez zabieg elektroterapii, co pomaga je od�ywi�, napi�� a tym samym skorygowa� wypuk�o��. Zabieg ten jest bezbolesny, jednak pacjent powinien odczu� zdecydowany skurcz mi�ni. Z kolei po stronie wkl�s�ej skrzywienia d��ymy do rozlu�nienia zbyt napi�tych tkanek -wykonuj�c masa� b�d� inny zabieg wywo�uj�cy lokalne przegrzanie.

 2. Etap drugi : Zabieg w aparacie FED
  Po zaj�ciu miejsca w urz�dzeniu FED pacjent za pomoc� specjalnej uprz�y podpinany jest do systemu wyci�gowego w celu elongacji jak r�wnie� odci��enia (woko�o 80%) kr�gos�upa. Nast�pnie za pomoc� stabilizator�w dokonuje si� odpowiedniego ustawienia i ustabilizowania pacjenta. Si�a korekcyjna aplikowana jest na szczyt �uku skrzywienia poprzez zdalnie sterowany si�ownik. Warto�ci si�y nacisku (si�y korekcyjnej), kt�r� mo�na aplikowa� pacjentom, wynosi od kilkunastu do nawet 100 kg. Efekt terapeutyczny uzale�niony jest od wielko�ci przy�o�onego obci��enia, przy czym d��y si� do jak najszybszego uzyskania najwi�kszych warto�ci dla danego pacjenta. Nacisk podawany jest w kilkunasto- i kilkudziesi�ciosekundowych setach, po kt�rych nast�puj� okresy relaksu (zwolnienia nacisku). W czasie relaksu pacjent aktywnie utrzymuje pozycj�, kt�r� uda�o si� uzyska� poprzez dzia�anie si�y korekcyjnej. Je�eli mamy do czynienia ze skolioz� dwu lub wi�cej �ukow� ka�dy �uk skrzywienia opracowujemy oddzielnie. Zwraca uwag� fakt dobrego tolerowania przez pacjent�w nawet proporcjonalnie du�ej si�y nacisku. Terapia w urz�dzeniu trwa ok. 30 minut.

 3. Etap trzeci: �wiczenia
  Program indywidualnie dobranych �wicze� : kontroli postawy cia�a, korekcyjnych, uelastyczniaj�cych oraz rozlu�niaj�cych pozwalaj�cych utrzyma� postaw� i utrwali� korekcj� osi�gni�t� za pomoc� aparatu FED.
Nasz o�rodek CTK od wielu lat specjalizuje si� w terapii kr�gos�upa z wykorzystaniem technik osteopatycznych, kinesio tapingu, PNF, �wicze� w �a�cuchach zamkni�tych na aparacie Terapii Master , �wicze� z ta�mami czy na pi�kach sensomotorycznych.
Techniki te wykorzystujemy z powodzeniem do wzbogacenia opracowanej przez prof. S.Sastre Fernandez metody FED system.

Zalety metody FED

Terapia skolioz
Aparat FED
 1. Wczesna diagnoza i leczenie metod� FED podczas okresu wzrostu u dzieci s� dzia�aniami, kt�re koryguj� skrzywienia kr�gos�upa i pozwalaj� unikn�� p�niejszych komplikacji osobistych, spo�ecznych i ekonomicznych.
 2. Metoda FED modyfikuje struktur� tkanek podczas okresu wzrostu pacjenta, koryguj�c zmiany w u�o�eniu kr�g�w, �eber i dysk�w a tak�e w chrz�stce, mi�niach, systemie naczyniowym i �wiadomo�ci ortostatycznej, normalizuj�c lub poprawiaj�c kontrol� postawy.
 3. Zewn�trzne si�y wytwarzane podczas stosowania metody FED oddzia�uj� na struktury wzrostu kr�g�w i �eber, zatrzymuj�c asymetryczny rozw�j ko�ci, a tak�e zapobiegaj�c zmianom w tkankach mi�kkich i sieci sensoryczno-motorycznej, a zarazem stymuluj�c i wspieraj�c rozw�j tkanek i funkcji ograniczonych poprzez dzia�anie tych samych czynnik�w kt�re wywo�uj� asymetrie.
 4. Stosowanie metody FED przyspiesza proces u�wiadomienia sobie przez pacjenta wad swojej postawy i �wiadom� korekcj� skrzywie�, w przypadku skolioz, kifoz i lordoz.
 5. Dzi�ki leczeniu z wykorzystaniem jednostki FED, mo�na zastosowa� na skrzywiony kr�gos�up si�� koryguj�c� dzia�aj�ca w kierunku przeciwnym i o wy�szej warto�ci ni� si�a deformuj�ca. Poziom takiej si�y trudno osi�gn�� dzi�ki jakiemukolwiek innemu leczeniu.
 6. Metoda FED jest prosta w zastosowaniu w por�wnaniu z metodami z innych epok, a nawet z epoki wsp�czesnej: odlewy gipsowe, gorsety, rozci�ganie itp.
 7. W przypadku wyj�tkowo progresywnych i niestabilnych skrzywie� kr�gos�upa, metoda FED pozwala na zastosowanie poza w�a�ciwymi tylko dla niej sesjami terapeutycznymi, tak�e system�w ortopedycznych, kt�re uzupe�niaj� i poprawiaj� jej skuteczno��.
 8. W przypadku objawowych skrzywie� kr�gos�upa, stosowanie metody FED zmniejsza objawy, szczeg�lnie b�l, sztywno��, niestabilno��, zar�wno u dzieci jak i doros�ych. Fakt ten pozwala unikn�� leczenia farmakologicznego, kt�re z drugiej strony jest nieskuteczne, jako �e nie przeciwdzia�a przyczynie schorzenia.
 9. Metoda FED, odpowiednio wcze�nie zastosowana, koryguje kr�gos�up dotkni�ty post�puj�cym skrzywieniem podczas okresu jego rozwoju, i pozwala ograniczy� konieczno�� chirurgii do przypadk�w wyj�tkowych. W najgorszym razie u�atwia dzia�anie chirurgowi, w przypadkach, kt�re nie kwalifikuj� si� do �adnego leczenia poza operacyjnym, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez specjalist�w.

Cennik

 • Badanie kwalifikacyjne - 120 z�
  (obejmuje wywiad, badanie, terapi� osteopatyczn�)
 • Terapia osteopatyczna - 100 z�
 • Terapia z urz�dzeniem FED - 150 z�
  (elektrostymulacja, masa�, �wiczenia - ok.90 min)
 • Kinesiology taping (w zale�no�ci od zu�ycia ta�my) - 30-50 z�


Dodatkowych informacji na temat terapii udzielamy pod numerem telefonu: (32) 615 57 52, w godzinach 1200 - 1800.


Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.